تاریخ تولد
تاریخ تولد
تاریخ اتمام

اگر شخص حقیقی هستید تصویر کارت ملی و شناسنامه را آپلود کنید در غیر اینصورت که شخص حقوقی هستید تصویر آگهی تأسیس و تصویر کارت ملی امضاداران را آپلود کنید.